Ieroču un munīcijas aprites un prasmju rīkoties ar ieroci

kvalifikācijas pārbaudījumajautājumi

 1. Ieroču un munīcijas apriti reglamentējošie normatīvie akti. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likuma mērķis un darbības joma;
 2. Ieroču un munīcijas klasifikācija. Pašaizsardzībai atļautie šaujamieroči un munīcija;
 3. Ieroču un speciālo līdzekļu aprites likumā noteiktie aizliegumi attiecībā uz ieročiem un munīciju (vispārīgie aizliegumi un aizliegumi fiziskajām un juridiskajām personām);
 4. Fizisko personu tiesības saņemt ieroča atļauju, iegādāties, glabāt, nēsāt un pārvadāt ieročus;
 5. Ieroču un munīcijas iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas aizliegumi (ieroču atļauju izsniegšanas aizliegumi). Lēmuma pārsūdzēšana;
 6. Likumā noteiktā ieroču atļauju, to dublikātu un atkārtotu atļauju, kā arī Eiropas šaujamieroču apliecību izsniegšana;
 7. Ieroča iegādāšanās un glabāšanas vai nēsāšanas atļaujas saņemšanas kārtība fiziskajām personām;
 8. Ieroča iegādāšanās atļauja. Šaujamieroča, munīcijas, to sastāvdaļu un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās un ieroča reģistrēšanas nosacījumi un kārtība;
 9. Ieroča glabāšanas atļauja. Šaujamieroča, tā munīcijas un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča glabāšanas, pārvadāšanas un pārsūtīšanas nosacījumi un kārtība;
 10. Ieroča nēsāšanas atļauja. Šaujamieroča un munīcijas nēsāšanas nosacījumi un kārtība;
 11. Ieroču kolekcijas atļauja, tās saņemšanas kārtība fiziskajām un juridiskajām personām.Kolekcijas ieroča un munīcijas glabāšanas noteikumi;
 12. Prasības fiziskajām un juridiskajām personām saņemt ieroča atļaujas dublikātu, atkārtotu atļauju, kā arī citas prasības, kas jāpilda ieroča glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļaujas darbības laikā;
 13. Ieroča realizēšanas atļauja. Šaujamieroča, munīcijas un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča realizēšanas nosacījumi un kārtība;
 14. Ieroča iegādāšanās, glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļauju anulēšana. Lēmuma pārsūdzēšana. Ieroču un munīcijas nodošana Valsts policijai;
 15. Iestādes un juridiskās personas, kurām ir tiesības iegādāties, glabāt un savā darbībā izmantot šaujamieročus, lielas enerģijas pneimatiskos ieročus un to munīciju;
 16. Nosacījumi un kārtība, kādā juridiskās personas iegādājas un reģistrē šaujamieročus, to sastāvdaļas un munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus;
 17. Nosacījumi un kārtība, kādā juridiskās personas glabā un pārvadā šaujamieročus, to sastāvdaļas un munīciju, kā arī lielas enerģijas pneimatiskos ieročus;
 18. Nosacījumi un kārtība, kādā izsniedzami juridiskās personas ieroči un munīcija izmantošanai darba pienākumu pildīšanai, treniņšaušanai un šaušanas sporta sacensībās, to pārvadāšanas un nēsāšanas kārtība;
 19. Šaujamieroča pielietošanas jēdziens. Likumā noteiktie šaujamieroča pielietošanas un izmantošanas nosacījumi;
 20. Šaujamieroča pielietošanas jēdziens. Likumā noteiktā šaujamieroča pielietošanas un izmantošanas kārtība;
 21. Šautuvju (šaušanas stendu) kategorijas, to izveidošana un darbība;
 22. Likumā noteiktie treniņšaušanas un šaušanas sporta sacensību noteikumi;
 23. Treniņšaušana un drošības noteikumi šautuvēs (šaušanas stendos);
 24. Šaušanas sporta sacensības un to drošības noteikumi;
 25. Likumā noteiktie šaujamieroču, munīcijas un lielas enerģijas pneimatisko ieroču izvešanas no Latvijas un ievešanas Latvijā nosacījumi. Eiropas šaujamieroču apliecības saņemšanas kārtība;
 26. Likumā noteiktie ieroču un munīcijas komerciālās aprites noteikumi. Speciālās atļaujas (licences), to izsniegšanas ierobežojumi;
 27. Likumā noteiktā ieroču un munīcijas izgatavošanas, remonta, iegādāšanās, realizēšanas, eksporta, importa, tranzīta, pārvadāšanas un glabāšanas kārtība, kas jāievēro komersantiem;
 28. Šaujamieroču, to munīcijas un sastāvdaļu, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču iegādes un reģistrācijas kārtība, kas jāievēro komersantam;
 29. Šaujamieroču, to munīcijas un sastāvdaļu, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču glabāšanas un pārvadāšanas kārtība, kas jāievēro komersantam;
 30. Šaujamieroču, to munīcijas un sastāvdaļu, kā arī lielas enerģijas pneimatisko ieroču realizēšanas kārtība, kas jāievēro komersantam;
 31. Šaujamieroču un lielas enerģijas pneimatisko ieroču nodošana remontam. Remonta kārtība, kas jāievēro komersantam;
 32. Atbildību izslēdzoši apstākļi par šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izgatavošanu, iegādāšanos, nēsāšanu vai glabāšanu bez attiecīgas atļaujas;
 33. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību – nepieciešamā aizstāvēšanās;
 34. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību – galējā nepieciešamība;
 35. Apstākļi, kas izslēdz kriminālatbildību – aizturēšana, radot personai kaitējumu;
 36. Atbildība par šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča izgatavošanu, remontēšanu, iegādāšanos, glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu, pārsūtīšanu vai realizēšanu bez attiecīgas atļaujas – nodarījuma būtība un paredzētais sods;
 37. Atbildība par šaujamieroča vai šaujamieroča munīcijas realizēšanu personai, kurai nav attiecīgas atļaujas vai speciālas atļaujas (licences), ja to izdarījusi persona, kurai ir attiecīga realizēšanas atļauja vai speciāla atļauja (licence), – nodarījuma būtība un paredzētais sods;
 38. Atbildība par šaujamieroča, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča vai šaujamieroča munīcijas nevērīgu glabāšanu, nēsāšanu, pārvadāšanu un pārsūtīšanu – nodarījumu būtība un paredzētais sods;
 39. Atbildība par šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča pielietošanas vai izmantošanas nosacījumu vai kārtības pārkāpšanu, ja to izdarījusi persona, kurai atļauts iegādāties, glabāt vai nēsāt šaujamieroci vai lielas enerģijas pneimatisko ieroci, un ja ar to radīts ievērojams mantisks zaudējums vai izraisītas smagas sekas – nodarījuma būtība un paredzētais sods;
 40. Atbildība par šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas vai šaujamieroča vai munīcijas sastāvdaļas, vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, vai šāviena trokšņa slāpētāja (klusinātāja) aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi persona, kurai ir attiecīga atļauja, — pārkāpuma būtība un paredzētais sods;
 41. Atbildība par ieroča vai munīcijas komerciālās aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi juridiskā persona, kurai izsniegta speciāla atļauja (licence) attiecīgās komercdarbības veikšanai — pārkāpuma būtība un paredzētais sods;
 42. Atbildība par atļaujas vai speciālās atļaujas (licences) darbības laikā pildāmo prasību neizpildi — pārkāpuma būtība un paredzētais sods;
 43. Šaujamieroča nepilnā izjaukšana un salikšana, ievērojot drošības nosacījumus. Šaujamieroča uzbūve, galvenās sastāvdaļas un mehānismi;
 44. Šaujamieroča pielādēšana, sagatavošana šaušanai un izlādēšana, ievērojot drošības nosacījumus. Šaujamieroča darbības principi, iespējamās kļūmes šaujot.

DARBA LAIKS

Pirmdiena            9:00 – 18:00
Otrdiena               9:00 – 18:00
Trešdiena             9:00 – 18:00
Ceturtdiena         9:00 – 18:00
Piektdiena           9:00 – 18:00
Sestdiena            9:00 – 16:00 (šautuve)
Svētdiena            Pēc iepriekšējas vienošanās (šautuve)

Walters.lv © 2024. Visas tiesības aizsargātas.

AncoraThemes © 2024. All rights reserved.