179.1 pants. Stratēģiskas nozīmes preču aprites noteikumu pārkāpšana

Par stratēģiskas nozīmes preču (izņemot jonizējošā starojuma avotus) aprites noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no divsimt desmit līdz septiņsimt euro, bet juridiskajām personām — no divsimt astoņdesmit līdz septiņtūkstoš simt euro, konfiscējot attiecīgās preces vai bez konfiskācijas.

(03.09.2009. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

181.pants. Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu un pirotehnisko izstrādājumu aprites noteikumu pārkāpšana

Par šaujamieroča, šaujamieroča munīcijas vai šaujamieroča vai munīcijas sastāvdaļas, vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, vai šāviena trokšņa slāpētāja (klusinātāja) aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi persona, kurai ir attiecīga atļauja, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz septiņsimt euro vai atņem šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz tūkstoš četrsimt euro vai atņem šaujamieroča un lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās un glabāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas.

Par gāzes pistoles (revolvera), aukstā ieroča, mazas enerģijas pneimatiskā ieroča vai dezaktivēta šaujamieroča, gāzes pistoles (revolvera), lielas enerģijas pneimatiskā ieroča, vai šaujamieroča, gāzes pistoles (revolvera), lielas enerģijas pneimatiskā ieroča kopijas, vai šaujamieroča, kas padarīts derīgs šaušanai tikai ar salūtpatronām, vai ieroča, kas paredzēts munīcijai, kura pildīta ar medikamentiem un paredzēta dzīvnieku īslaicīgai iemidzināšanai, paralizēšanai vai nogalināšanai, vai minēto ieroču munīcijas, vai speciālā līdzekļa aprites noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot ieroci, munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot ieroci, munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas.

Par uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehniskā izstrādājuma aprites noteikumu pārkāpšanu —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz septiņsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

181.1 pants. Ieroču apritē iesaistītu personu pārkāpumi īpašos gadījumos

Par šaujamieroča, lielas enerģijas pneimatiskā ieroča vai gāzes pistoles (revolvera) iegādāšanos, nēsāšanu, pārvadāšanu, izmantošanu un pielietošanu alkohola ietekmē, ja izelpotā gaisa vai asins pārbaudē konstatētā alkohola koncentrācija asinīs pārsniedz 0,5 promiles, kā arī narkotisko, psihotropo, toksisko vai citu apreibinošo vielu ietekmē —

uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro vai atņem šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas.

Par atteikšanos no medicīniskās pārbaudes alkohola koncentrācijas noteikšanai vai narkotisko, psihotropo, toksisko un citu apreibinošo vielu ietekmes medicīniskās pārbaudes —

uzliek naudas sodu no simt četrdesmit līdz trīssimt piecdesmit euro vai atņem šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem, konfiscējot ieroci, šaujamieroča munīciju un šo priekšmetu sastāvdaļas vai bez konfiskācijas.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

183.pants. Ieroču, munīcijas, speciālo līdzekļu, civilām vajadzībām paredzētu sprāgstvielu un spridzināšanas ietaišu, kā arī pirotehnisko izstrādājumu komerciālās aprites noteikumu pārkāpšana

Par ieroča, munīcijas, speciālā līdzekļa, civilām vajadzībām paredzētas sprāgstvielas vai spridzināšanas ietaises, uguņošanas ierīces vai skatuves pirotehniskā izstrādājuma vai šo priekšmetu sastāvdaļu komerciālās aprites noteikumu pārkāpšanu, ko izdarījusi juridiskā persona, kurai izsniegta speciālā atļauja (licence) attiecīgās komercdarbības veikšanai, —

uzliek naudas sodu juridiskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz tūkstoš četrsimt euro, konfiscējot pārkāpuma priekšmetus vai bez konfiskācijas.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

183.3 pants. Atļaujas vai speciālās atļaujas (licences) darbības laikā pildāmo prasību neizpilde

Par tādu prasību neizpildi, kuras jāpilda ieroču glabāšanas, nēsāšanas un kolekcijas atļaujas darbības laikā vai komercdarbībai ar ieročiem, munīciju vai speciālajiem līdzekļiem izsniegtas speciālās atļaujas (licences), speciālās atļaujas (licences) darbībām ar uguņošanas ierīcēm un skatuves pirotehniskajiem izstrādājumiem vai sprāgstvielām un spridzināšanas ietaisēm vai speciālās atļaujas (licences) apsardzes darbības vai detektīvdarbības veikšanai darbības laikā, —

uzliek naudas sodu fiziskajām personām no trīsdesmit pieciem līdz trīssimt piecdesmit euro, atņemot šaujamieroča vai lielas enerģijas pneimatiskā ieroča iegādāšanās, glabāšanas un nēsāšanas tiesības uz laiku no viena gada līdz trim gadiem vai bez tā, bet juridiskajām personām — no septiņdesmit līdz piecsimt euro.

(25.04.2013. likuma redakcijā ar grozījumiem, kas izdarīti ar 26.09.2013. likumu, kas stājas spēkā 01.01.2014.)

DARBA LAIKS

Pirmdiena            9:00 – 18:00
Otrdiena               9:00 – 18:00
Trešdiena             9:00 – 18:00
Ceturtdiena         9:00 – 18:00
Piektdiena           9:00 – 18:00
Sestdiena            9:00 – 16:00 (šautuve)
Svētdiena            Pēc iepriekšējas vienošanās (šautuve)

Walters.lv © 2023. Visas tiesības aizsargātas.

AncoraThemes © 2023. All rights reserved.